Publikacje Oddziału
w Poznaniu z lat 2010 - 2014

Spis publikacji i prac Oddziału Poznańskiego IHAR-PIB, jak również publikacji będących efektem ogólnopolskich badań koordynowanych przez Zakład, które ukazały się w latach 2010 - 2014.

Jest on dostępny do ściągnięcia - spis publikacji 2010-2014. Wyszukiwania w spisie można dokonywać po nazwiskach autorów lub słowach kluczowych, używając skrótu "Ctrl + F".

Rok 2014

 • Bocianowski J, Liersch A, Bartkowiak-Broda I (2014) Variability of the agronomic traits of different types of winter oilseed rape cultivars (Brassica napus L.). Jökull Journal 64/9:62-71
 • Bartkowiak-Broda I (2014) Kierunki hodowli rzepaku oraz możliwości wykorzystania oleju i białka rzepakowego. Rzepak – integrowana produkcja. Poradnik dla producentów. Specjalny dodatek do dwutygodnika „Agro Serwis”, Wyd. BiznesPress, sp. z o.o. wydanie szóste 18-22
 • Bartkowiak-Broda I, Piętka T, Wałkowski T, Michalski K, Krótka K (2014) Charakterystyka i doskonalenie genotypów gorczycy białej o zmienionych parametrach jakościowych. Monografie i rozprawy naukowe 48/2014: 385-393
 • Bartkowiak-Broda I, Walkowiak M, Wójtowicz M, Michalski K (2014) Analizy zmienności genetycznej i doskonalenie genotypów mmaku lekarskiego o zróżnicowanej zawartości alkaloidów dla potrzeb farmaceutycznych. Monografie i rozprawy naukowe 48/2014: 368-375
 • Bartkowiak-Broda I, Wielebski F, Walkowiak M (2014) Charakterystyka wartości użytkowej, utrzymanie i doskonalenie zróżnicowanych genotypów lnu oleistego o poszerzonej przydatności. Monografie i rozprawy naukowe 48/2014: 376-385
 • Bocianowski J, Liersch A, Bartkowiak-Broda I (2014) The relationship between different types of markers and glucosinolates content of parental lines of F1 CMS ogura hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(4):868-876
 • Dobrzycka A, Olejnik A, Wolko J (2014) A simple and rapid method of DNA isolation from oilseed rape plants. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 35:59-70
 • Gawrysiak-Witulska M, Rudzińska M, Siger A, Bartkowiak-Broda I (2014) The effect of drying temperature on degradation of sterols and tocopherols in yellow-seeded Brassica napus. European Journal of Lipid Science and Technology, DOI: 10.1002/ejlt.201400353
 • Nowakowski M, Skonieczek P, Żurek M, Matyka Ł, Wąsacz E, Piętka T (2014) Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na dwu typach gleb. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 35:37-48
 • Piętka T, Krzymański J, Krótka K, Bartkowiak-Broda I (2014 Double low white mustard (Sinapis alba L. syn. Brassica hirta) is a source of protein and oil. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 35:21-36
 • Preisner M, Kulma A, Dymińska L, Hanuza J, Arendt M, Starzycki M, Szopa J (2014). Manipulating cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) expression in flax affects fibre composition and properties. BMC Plant Biology 14:50
 • Rybiński W, Bocianowski J, Starzycki M (2014). Analiza zmienności cech ilościowych i składu chemicznego nasion wybranych obiektów kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) i czerwonego (Lathyrus cicera L.) o zróżnicowanym pochodzeniu geograficznym. Biuletyn IHAR 274:101-115
 • Rybiński W, Rusinek R, Szot B, Bocianowski J, Starzycki M (2014) Analysis of interspecies physicochemical variation of grain legume seeds. International Agrophysics, 28(4):491-500
 • Seidler-Łożykowska K, Kuczyńska A, Mikołajczyk K, Nowakowska J, Bocianowski J (2014) Estimation of genetic distance among genotypes of caraway (Carum carvi L.) using RAPD-PCR. Acta Scientiarum Agronomy 36(2):183-188
 • Starzycki M, Starzycka E, Dabert M (2014) Śledzenie zmian w patogeniczności najgroźniejszych chorobotwórczych grzybów rzepaku przy wykorzystaniu technik in vitro i markerów molekularnych. Monografie i rozprawy naukowe 48/2014: 296-302
 • Wałkowski T (2014) Nie można go niczym zastąpić (Korzyści ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego). Rolnik Dzierżawca 7; 67-70
 • Wałkowski T (2014) Odmiana, agrotechnika i siedlisko (Co wpływa na zimotrwałość rzepaku). Rolnik Dzierżawca 9; 68-70
 • Wałkowski T (2014) Rzepak potrzebuje azotu (Nawożenie zgodnie z wymogami ekologii). Rolnik Dzierżawca 8; 79-81
 • Wałkowski T (2014) The influence of the perception of agrotechnical time periods of winter oilseed rape on the general state of plant wintering and seed yields in four “thermal” areas of cultivation. 19th Cold Hardiness Seminar in Poland. Poznań 17-20.08.2014. Proceedings 60-67
 • Wałkowski T (2014) W mniejszym zagęszczeniu z lepszym efektem (Zmiany w wysiewie rzepaku ozimego). Rolnik Dzierżawca 6; 83-85
 • Wielebski F (2014) Reakce různých typů odrůd řepky na termin setí a změnu hustoty rostlin v porostu. (Reakcja różnych typów odmian rzepaku na termin siewu i zmienne zagęszczenie roślin w łanie). Prosperující olejniny Praga 11- 12.12.2014. Sborník:48-52
 • Wójtowicz M (2014) Optymalizace použití herbicydů u chemickěho ošetření máku séteho. (Optymalizacja stosowania herbicydów w ochronie chemicznej maku siewnego (Papaver somniferum L.). Prosperující olejniny Praga 11- 12.12.2014. Sborník:113-115
 • Zeitoun AM, Preisner M, Kulma A, Dymińska L, Hanuza J, Starzycki M and Szopa J (2014) Does biopolymers composition in seeds contribute to the flax resistance against the Fusarium infection? Biotechnol Progress, doi: 10.1002/btpr.1965

Rok 2013

 • Bartkowiak-Broda I, Nowacki W, Nowakowski M, Skonieczek P, Sowa S, Warzecha R, Zimny J (2013) Dobre Praktyki Rolnicze w obszarze stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych w warunkach uprawy w Polsce.
 • Bartkowiak-Broda I, Popławska W, Liersch A, Wałkowski T, Ogrodowczyk M (2013) Investigation of oilseed rape gene flow using erucic acid as biochemical marker. Breckling B & Verhoeven R (2013) GM-Crop Cultivation-Ecological Effects on a Landscape Scale. Theorie in der Ökologie 17. Frankfurt, Peter Lang.: 34-37
 • Bocianowski J, Liersch A, Bartkowiak-Broda I (2013) Graficzna prezentacja wyników doświadczeń polowych z mieszańcami F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 34(1):115-124
 • Krzymański J, Krótka K (2013) Competition between plants on adjacent plots in the field trial on the winter oilseed rape (Brassica napus L.). 2. An attempt to eliminate the impact of competition between plants growing on neighboring plots on the seed yield from the plot by statistical calculations. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 34(2):241-266
 • Liersch A, Bocianowski J, Bartkowiak-Broda I (2013) Fatty acid and glucosinolate level in seeds of different types of winter oilseed rape cultivars (Brassica napus L.). Communications in Biometry and Crop Science 8(2):39-47
 • Liersch A, Bocianowski J, Kozak M, Bartkowiak-Broda I (2013) Comparison of isozyme, RAPD and AFLP markers in genetic similarity assessment of CMS ogura F1 hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.) parental lines. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(1):49-57
 • Liersch A, Wolko J, Popławska W, Krótka K, Bartkowiak-Broda I (2013) The influence of volunteers and soil seed bank on the quality of oilseed rape seeds. Breckling B & Verhoeven R (2013) GM-Crop Cultivation-Ecological Effects on a Landscape Scale. Theorie in der Ökologie 17. Frankfurt, Peter Lang.:38-43
 • Matuszczak M (2013) Markery molekularne w badaniach rzepaku (Brassica napus L.). Cz. I. Przegląd stosowanych technik. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 34(2):129-150
 • Matuszczak M (2013) Markery molekularne w badaniach rzepaku (Brassica napus L.). Cz. II. Przegląd praktycznych zastosowań w hodowli. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 34(2):151-166
 • Mikołajczyk K (2013) Markery genetyczne w programach hodowli rzepaku. Monografie i rozprawy naukowe IHAR-PIB 40/2013
 • Ogrodowczyk M, Bartkowiak-Broda I (2013) Ocena postępu biologicznego w hodowli rzepaku. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 34(2):289-301
 • Olejniczak O, Mikołajczyk K (2013) Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli molekularnej rzepaku. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 34(1):7-26
 • Olejnik A (2013) Metody analizy ekspresji genów w badaniach nad rzepakiem. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 34(1):27-36
 • Popławska W, Liersch A, Jędryczka M, Kaczmarek J, Wolko J, Ogrodowczyk M, Bartkowiak-Broda I (2013) Wind-mediated pollen dispersal of oilseed rape – an estimation using pollen traps. Breckling B & Verhoeven R (2013) GM-Crop Cultivation-Ecological Effects on a Landscape Scale. Theorie in der Ökologie 17. Frankfurt, Peter Lang: 26-33
 • Rybiński W, Bocianowski J, Starzycki M, Starzycka E (2013) Ocena zróżnicowania rodzaju Lathyrus na podstawie wybranych cech w materiałach kolekcyjnych. Polish Journal of Agronomy 12:49-63
 • Rybiński W, Starzycki M, Rusinek R, Bocianowski J, Szot B (2013) Zmienność składu chemicznego nasion roślin strączkowych i ich odporności na obciążenia mechaniczne. Biuletyn IHAR 268:193-209
 • Sosnowska K, Cegielska-Taras T (2013) Application of in vitro pollination of opened ovaries to obtain Brassica oleracea L. × Brassica rapa L. hybrids. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant, DOI: 10.1007/s11627-013-9587-8
 • Spasibionek S (2013) Badania genetyczno-hodowlane mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 47/2013 (107 stron)
 • Starzycki M, Starzycka E, Szembowski B (2013) Zastosowanie najnowszych biotechnologii w ochronie roślin przeciw patogenom. Biotechnologie dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Monografia pod redakcją dr inż. W. Denisiuka, Olsztyn 38-45
 • Szała L, Cegielska-Taras T, Kaczmarek Z, Adamska E (2013) Zmienność wybranych cech ilościowych w populacjach linii DH rzepaku ozimego otrzymanych z mieszańców F1 z krzyżowania odwrotnego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 34(2):167-186
 • Walkowiak M, Ogrodowczyk M (2013) Wstępne badania nad optymalizacją warunków indukowania mutacji dla uzyskania nowej zmienności u maku Papaver somniferum L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 34(2):187-204
 • Walkowiak M, Ogrodowczyk M (2013) Optimalizace podmínek mutageneze k získání nové máku (Papaver somniferum L.). Prosperující olejniny Praga 12-13.12.2013. Sborník: 109-111
 • Wałkowski T (2013) Plonowanie i zimotrwałość rzepaku ozimego. Agrotechnika 7; 27-29
 • Wałkowski T (2013) Rentabilita pĕstování ozimé řepky v produkčních podmínkách Polska v letech 2012 a 2013. Prosperující olejniny Praga 12-13.12.2013. Sborník: 90-92
 • Wałkowski T (2013) Uprawa rzepaku w Polsce w sezonie wegetacyjnym 2012/2013 30 vychodnocovací seminař: „Systém výroby řepki. System Systém výroby slunečnice”. Hluk 20-21.11.2013. Sbornik: 120-123
 • Wałkowski T, Bartkowiak-Broda I (2013) Problems of winterhardiness of winter rapeseed (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg. Monografia: 18th Cold Hardiness Seminar in Poland, Kórnik. Eddition: P.M. Pukacki, S. Pukacka. Institute of Dendrology PASS. Committe of Harticulture PASS: 60-67
 • Wielebski F (2013) Nawożenie siarką jako istotny czynnik agrotechniczny kształtujący wielkość i jakość plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 46/2013 (182 strony)
 • Wielebski F, Spasibionek S (2013) Hodnoceni výnosu odrůd řepky ozimé s vysokým obsahem kyselin olejové v podmínkách ruzné úrovnĕ hnojení dusíkem. Prosperující olejniny Praga 12-13.12.2013. Sborník: 51-54
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M, Sigvald R (2013) Forecasting the influence of temperature increase on the development of the Colorado potato beetle [Leptinotarsa decemlineata (Say)] in the Wielkopolska region of Poland. Acta Agriculturae Scandinavica Section B - Soil and Plant Science 63/2:136-146, DOI: 10.1080/09064710.2012.733021
 • Wójtowicz M (2013) Rola czynników środowiskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 45/2013 (111 stron)
 • Wójtowicz M (2013) Účinnost herbicidů v ochranĕ máku séteho proti plevelům (Papaver somniferum L.). Prosperující olejniny Praga 12-13.12.2013. Sborník: 101-104

Rok 2012

 • Bocianowski J, Liersch A, Bartkowiak-Broda I (2012) Wpływ zróżnicowania na poziomie genetycznym na zróżnicowanie na poziomie fenotypowym mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXIII(1):41-54
 • Bocianowski J, Mikołajczyk K, Bartkowiak-Broda I (2012) Determination of fatty acid composition in seed oil of rapeseed (Brassica napus L.) by mutated alleles of the FAD3 desaturase genes. Journal Applied Genetics 53:27-30
 • Cegielska-Taras T, Nogala-Kałucka M, Siger A, Szała L, Kaczmarek Z, Adamska E, Bartkowiak-Broda I (2012) Estimation of main effect of genotype and environmental interaction on content of beta-carotene in the DH lines of winter oilseed rape. Proceedings of 19th Eucarpia General Congress – Plant Breeding for Future Generations. Budapeszt, Węgry 418
 • Cegielska-Taras T, Szała L, Sosnowska K, Popławska W, Bartkowiak-Broda I (2012) Widening the genetic pool of oilseed rape through the Brassica napus L. resynthesis. BioTechnologia 93(2):217
 • Czerwiński J, Smulikowska S, Mieczkowska A, Konieczka P, Piotrowska A, Bartkowiak-Broda I (2012) The nutritive value and phosphorus availability of yellow- and dark-seeded rapeseed cakes and the effects of phytase supplementation in broilers. Journal of Animal and Feed Sciences 21:677-695
 • Jajor E, Kozłowska M, Wójtowicz M (2012) Występowanie grzybów w rodzaju Alternaria na łuszczynach i nasionach rzepaku w zależności od warunków pogodowych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52(4):1011-1015
 • Klóska Ł, Cegielska-Taras T, Piętka T (2012) Regeneration capacity of selected genotypes of white mustard (Sinapis alba L.). In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant 48:180-188
 • Krzymański J, Krótka K, Ogrodowczyk M, Woś H, Biliński R, Budzianowski G, Zagierska J (2012) Competition between plots in field trial with winter oilseed rape (Brassica napus L.). 1. Relationship between effects of plant competition and variability of soil fertility inside the block. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXIII(1):27-40
 • Liersch A, Bartkowiak-Broda I, Krótka K, Woś H (2012) The usefulness of AFLP markers for determining genetic distance in oilseed rape (Brassica napus L.) breeding materials. 6th Interhnational Symposium on Brassica and 18th Crucifer Genetics Workshop, “Exploitation of Brassica Diversity for Improving Agriculture Chains”, Catania, Włochy 12- 16.10.2012. Symposium Book 134
 • Liersch A, Bocianowski J, Bartkowiak-Broda I (2012) Poszukiwanie markerów molekularnych związanych z przebiegiem kwitnienia linii rodzicielskich mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (B. napus L.). Biuletyn IHAR 264:79-87
 • Mikołajczyk K, Bartkowiak-Broda I, Popławska W, Spasibionek S, Dobrzycka A, Dabert M (2012) A multiplex fluorescent PCR assay in molecular breeding of oilseed rape. In: Plant Breeding. Edited by: Ibrokhim Y. Abdurakhmonov. ISBN 978-953-307-932-5, Publisher: InTech, chapter 8, pp. 185-200, (352 pages)
 • Ogrodowczyk M (2012) Skuteczność oceny plonowania na podstawie doświadczeń polowych z rzepakiem ozimym o różnej liczbie powtórzeń. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXIII(2):221-234
 • Popławska W, Liersch A, Jędryczka M, Kaczmarek J, Wolko J, Ogrodowczyk M, Bartkowiak-Broda I (2012) Evaluation of intensity and distance of oilseed rape pollen transfer in Great Poland in 2011. Alergologia Immunologia 2012(9):161
 • Rybiński W, Bocianowski J, Starzycki M, Starzycka E (2012) Materiały kolekcyjne lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) – ocena zróżnicowania w kontekście ich pochodzenia geograficznego. Fragmenta Agronomica 28(4):149-159
 • Sosnowska K, Cegielska-Taras T (2012) In vitro pollination as a breeding tool in wide hybridization of Brassica sp. BioTechnologia 93(2):233
 • Starzycki M, Paukszta D, Starzycka E (2012) In vitro investigations on the growth of oyster mushroom mycelium Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. on composities filled with rapeseed straw. Phytopathologia 65:33-37
 • Starzycki M, Starzycka E, Szembowski B (2012) Rzepak i wybrane gatunki transgeniczne w hodowli roślin. Wyd. Pomorski ODR w Gdańsku. Biotechnologie dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 8-14
 • Szała L, Kaczmarek Z, Adamska E, Cegielska-Taras T (2012) Wpływ kierunku krzyżowania na ekspresję koloru nasion i cechy struktury plonu w populacjach linii DH rzepaku ozimego. Biuletyn IHAR 264:89-96
 • Wałkowski T (2012) Gorczyca biała – wartość gospodarcza i rolnicza gorczycy uprawianej w międzyplonach. Wiadomości Rolnicze 4:39
 • Wałkowski T (2012) Przezimowania odmian rzepaku w sezonie wegetacyjnym 2011/2012 Wyniki uzyskane w produkcji rzepaku w Polsce. 29 vychodnocovaci seminarz: „System wyroby rzepki. System wyroby slunecnice”. Hluk, Czechy 21- 22.11.2012. Sbornik: 165-170, ISBN 978-80-87065-43-3
 • Wałkowski T (2012) Znaczenie kwalifikowanego materiału siewnego w technologii produkcji rzepaku. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXIII(2):235-244
 • Wielebski F (2012) Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie siarką w zależności od poziomu zaopatrzenia roslin w azot. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXIII(2):245-272
 • Wielebski F (2012) Zawartość substancji szkodliwych w nasionach i słomie lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) uprawianego w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXIII(1):113-126
 • Wolko J (2012) Możliwości poszerzenia zmienności genetycznej u Brassica napus. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXIII(2):157-174

Rok 2011

 • Bartkowiak-Broda I (2011) Current status and future developments in rapeseed (Brassica napus L.) breeding. Advances in Research and Technology of Rapeseed Oil. Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń ISBN 978-83-231-2755-0 Monograph – part III: 11-21 (218 stron)
 • Bartkowiak-Broda I, Liersch A, Popławska W (2011) Ulepszony rzepak ozimy. Agrotechnika 7:32-37
 • Boba A, Kulma A, Kostyn K, Starzycki M, Starzycka E, Szopa J (2011) The influence of carotenoid biosynthhesis modyfication on the Fusarium culmorum and Fusarium oxysporum resistance in flax. Physiological and Molecular Plant Pathology 76:39-47
 • Bocianowski J, Kozak M, Liersch A, Bartkowiak-Broda I (2011) A heuristic method of searching for interesting markers in terms of quantitative traits. Euphytica 181(1):89-100, DOI 10.1007/s10681-011-0424-z
 • Brachaczek A, Kaczmarek J, Michalski K, Jędryczka M (2011) Wpływ terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol na plon i jakość nasion rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII/2:167-180
 • Cegielska-Taras T, Nogala-Kałucka M, Rudzińska M, Szała L, Siger A, Kaczmarek Z, Adamska E (2011) Study of the comparing of sterols and fat content in populations of doubled haploids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń. ISBN 978-83-231-2755-0 Monograph – part III: 21-32 (218 stron)
 • Cegielska-Taras T, Pniewski T (2011) The use of herbicides in biotech oilseed rape cultivation and in generation of transgenic homozygous plants of winter oilseed rape (Brassica napus L.). In: Herbicide - Mechanisms and Mode of Action. Edited by: Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen. ISBN 978-953-307-744-4, Publisher: InTech, chapter 7, pp. 125-137 (204 pages)
 • Kaczmarek Z, Adamska E, Szała L, Cegielska-Taras T (2011) Stabilność zdolności kombinacyjnej nienasyconych kwasów tłuszczowych u linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego. Biuletyn IHAR 260/261: 301-308
 • Kozak M, Bocianowski J, Liersch A, Tartanus M, Bartkowiak-Broda I, Giotto FA, Azevedo RA (2011) Genetic divergence is not the same as phenotypic divergence. Molecular Breeding 28:277-280, DOI 10.1007/s11032-011-9583-9
 • Myszka K, Boros D, Piotrowska A, Bartkowiak-Broda I (2011) Porównanie składu chemicznego śrut rzepakowych uzyskanych z rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o zróżnicowanej barwie nasion. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII/2:251-260
 • Ogrodowczyk M, Walkowiak M (2011) Zmiany fenotypowe roślin maku oleistego (Papaver somniferum L.) po kwitnieniu i akumulacja morfiny w makówkach. I. Rozwój roślin i makówek maku oleistego po kwitnieniu. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII/1:29-46
 • Sosnowska K (2011) Wykorzystanie krzyżowania oddalonego do poszerzania zmienności genetycznej rodzaju Brassica sp. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII/2:205-216
 • Spasibionek S, Krótka K (2011) Badania nad dziedziczeniem zawartości kwasów tłuszczowych C:18 w nasionach mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII/2:195-210
 • Spasibionek S, Mikołajczyk K (2011) Diversification of seed oil composition in oilseed rape by induced mutagenesis and recombinant breeding. Rapeseed oiol in European modern economy. Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń ISBN 978- 83-231-2755-0 Monograph – part III: 61-72 (218 stron)
 • Starzycka E, Starzycki M (2011) In vivo and in vitro investigations on changes taking place under the influence of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary fungus mycotoxin. Phytopathologia 61:45–51
 • Szydłowska-Czerniak A, Bartkowiak-Broda I, Karlović I, Karlovitz G, Szłyk E (2011) Antioxidant capacity, total phenolic, glucosinolates and colour parametersd of rapeseed cultivars. Food Chemistry 127/2:556-563
 • Święcicki WK, Surma M, Koziara W, Skrzypczak G, Szukała J, Bartkowiak-Broda I, Zimny J, Banaszak Z, Marcinka K (2011) Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – przyjazne dla człowieka i środowiska. Polish Journal of Agronomy 7:102-112
 • Walkowiak M, Ogrodowczyk M (2011) Zmiany fenotypowe roślin maku oleistego (Papaver somniferum L.) po kwitnieniu i akumulacja morfiny w makówkach. II. Badania nad akumulacją morfiny w makówkach pomiędzy końcem kwitnienia a pełną dojrzałością. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII/1:47-60
 • Wałkowski T (2011) Biologicky pokrok v produkci repky. Conference „Prosperujici Olejniny 2011”, Praga 08-09.12.2011. Sbornik (978-80-213-2218-9): 41-43
 • Wałkowski T (2011) Czy warto uprawiać jare oleiste – Lnianka w butelce. Rolnik-Dzierżawca 3: 80-83. Wałkowski T. 2011. Kiedy i jak wysiać rzepak. Agrotechnika 8:35-38
 • Wałkowski T (2011) Najważniejszy jest azot. Rolnik-Dzierżawca 2:86-87
 • Wałkowski T (2011) Optymalna gęstość i sposób wysiewu gwarancją dobrego przezimowania rzepaku – Z miarką po polu. Rolnik-Dzierżawca 7:66-67
 • Wałkowski T (2011) Plonowanie odmian rzepaku ozimego w Porejestrowych Doświadczeniach Odmianowych i Rolniczych (PDOiR) w sezonie wegetacyjnym 2010/2011. 28 vychodnocovaci seminarz „System vyroby repky”, Hluk 24- 25.11.2011. Sbornik (ISBN 978-80-87065-36-5): 89-95
 • Wałkowski T (2011) Przygotowanie pola pod rzepak – Z orką czy bez orki. Rolnik Dzierżawca 6:74-75
 • Wałkowski T (2011) Rzepak jary – mniejsze zło. Top Agrar Polska 3:128-132
 • Wałkowski T (2011) Rzepak ozimy. Optymalny termin siewu. Rolnik-Dzierżawca 8:76-77
 • Wałkowski T (2011) Uprawa rzepaku jarego. Farmer 5:59-61
 • Wałkowski T (2011) Gorczyca biała w uprawie na poplon ścierniskowy. Gazeta Podlaska
 • Wielebski F (2011) Wpływ nawożenia siarką w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek azotu na plonowanie różnych typów odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII(1):61-78
 • Wielebski F (2011) Wpływ nawożenia siarką w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek azotu na skład chemiczny nasion różnych typów odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII(1):79-96
 • Wójtowicz M (2011) Rola głównych elementów plonotwórczych w kształtowaniu poziomu plonowania odmian maku lekarskiego (Papaver somniferum L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII(2):225-232
 • Wójtowicz A, Ratajkiewicz H, Wójtowicz M (2011) Próba oceny ryzyka wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze w Polsce na podstawie wyników symulacji komputerowych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51(3):1087-1093
 • Wójtowicz M, Wielebski F (2011) Zdolności kompensacyjne rzepaku uszkodzonego przez czynniki stresogenne na różnych etapach jego rozwoju oraz ich efektywność. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXII(2):217-224

Rok 2010

 • Bartkowiak-Broda I (2010) Polska Szkoła Badań i Hodowli Roślin Oleistych oraz Jej Twórca. IHAR, Oddział w Poznaniu, 136 stron
 • Bartkowiak-Broda I (2010) Rzepak – roślina z perspektywą. Rzepak nowe perspektywy, specjalny dodatek do dwutygodnika „Agro Serwis”. Wydawca: Bizness-Press sp. z o.o. Redakcja „Agro Serwis”. ISBN 978--83-927966-6-4: 17-21
 • Bartkowiak-Broda I, Piotrowska A, Hernacki B, Cegielska-Taras T, Michalski K (2010) Development of germplasm of yellow seeded winter oilseed rape (Brassica napus L. var. oleifera). Bulletin GCIRC
 • Bocianowski J, Liersch A, Bartkowiak-Broda I (2010). Zależność plonu nasion mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.) od wybranych cech fenotypowych roślin oceniona przy zastosowaniu analizy regresji wielokrotnej. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI(2):373-389
 • Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I (2010) Doubled Haploids, a Tool for Brassica L Improvement and Developmental Studies. W: In vitro cellular & developmental biology-animal. Vol. 46:S103-S104
 • Cegielska-Taras T, Nogala-Kałucka M, Siger A, Krzyżostaniak I, Ogrodowczyk M, Bartkowiak-Broda I (2010) The study of variation of bioactive components in seeds of Brassica napus doubled haploids. Bulletin GCIRC
 • Jajor E, Korbas M, Horoszkiewicz-Janka J, Wójtowicz M (2010) Wpływ ochrony fungicydowej i warunków meteorologicznych na porażenie odmian rzepaku przez Sclerotinia sclerotiorum. Progress Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50(3):1334-1339
 • Liersch A, Krótka K, Bartkowiak-Broda I (2010) Możliwość zastosowania markerów molekularnych w badaniu dystansu genetycznego linii hodowlanych rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI(2):221-228
 • Liersch A, Popławska W, Ogrodowczyk M, Krótka K, Bartkowiak-Broda I (2010) Oszacowanie dystansu genetycznego linii rodzicielskich mieszańców F1 rzepaku ozimego oraz określenie związku z dystansem fenotypowym i efektem heterozji. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI(2):229-242
 • Mikołajczyk K, Dabert M, Karłowski W, Spasibionek S, Nowakowska J, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I (2010) Allele-specific SNP markers for the New low linolenic mutant of winter oilseed rape. Plant Breeding 129:502-507
 • Mikołajczyk K, Dobrzycka A, Podkowiński J, Popławska W, Spasibionek S, Bartkowiak-Broda I (2010) A multiplex PCR assay for identification of the ogura male sterile cytoplasm and the Rfo restorer gene among oilseed rape breeding forms. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI(2): 201-210
 • Piętka T, Krzymański J, Krótka K (2010) Pierwsza podwójnie ulepszona odmiana gorczycy białej (Sinapis alba L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI(2):177-200
 • Popławska W, Ogrodowczyk M, Bartkowiak-Broda I, Krótka K (2010) Analiza zmienności składników plonu oraz wielkości efektu heterozji u mieszańców F1 rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXX1(1):21-34
 • Sosnowska K, Szała L, Olejnik A, Cegielska-Taras T (2010) Preliminary study on resynthesis of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI(2):257-266
 • Starzycki M, Rybiński W (2010) Ocena składu chemicznego nasion i wybranych cech fenotypowych w materiałach kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych Nr 555:399-407
 • Wałkowski T (2010) Gorczyca biała na nasiona. Tygodnik Rolniczy 13/14:40-44
 • Wałkowski T (2010) Gorczyca biała w poplonie ścierniskowym - Robi porządek na polu. Rolnik-Dzierżawca 2:94-96
 • Wałkowski T (2010) Kwalifikowany materiał siewny rzepaku gwarantuje dobre plony - Pod niebieską etykietą. Rolnik-Dzierżawca 7:68-70
 • Wałkowski T (2010) Perspektywa zwiększania produkcji nasion rzepaku w Polsce zaspokajająca potrzeby surowcowe przemysłu biopaliwowego. 27 vychodnocovaci seminar: System vyroby repki, 25-26.11.2010. Sbornik Hluk: 173-176. ISBN 978-80-87065-25-9
 • Wałkowski T (2010) Szacowanie plonu rzepaku – Ile nasion w łuszczynie, a łuszczyn na roślinie. Rolnik-Dzierżawca 5:58-60
 • Wałkowski T (2010) Wartość gospodarcza nowych genotypów gorczycy białej - Zamiast rzepaku. Rolnik-Dzierżawca 1:60-61
 • Wałkowski T (2010) Aby dobrze przezimował. - Jak hartuje się rzepak. Rolnik-Dzierżawca 8:74-77
 • Wałkowski T (2010) Piestowani maku w Polsku - rozdział 23; 315-320 w pracy zbiorowej: „Mak” pod redakcją Jana Vasaka. – Praha. (całość 342 str.)
 • Wałkowski T (2010) Jesienne nawożenie rzepaku. Rolnik-Dzierżawca 9:58-60
 • Wielebski F (2010) Uprawa rzepaku i rzepiku jarego. Tygodnik Rolniczy 9:25-28
 • Wójtowicz M, Jajor E (2010) Wpływ wybranych czynników technologii produkcji na plon rzepaku ozimego. Progress Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50(2):565-569
 • Wójtowicz M, Wielebski F (2010) Hodowla rzepaku osiągnięcia i perspektywy. Agrotechnika 7:12-15
 • Zaid A, Hughes HG, Porceddu E, Nicholas F (2010) “Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa. Tłumaczenie słownika. Zespół tłumaczy: Bartkowiak-Broda I, Broda Z, Grzebelus D, Korwin-Kossakowska A, Niemirowicz-Szczyt K, Zimnoch-Guzowska E. Publikacja Działu Badań i Technologii. SGGW. Warszawa.: 1-358, ISBN 978-83-7583-230-3