Konferencja 2018

Komunikat I - XXXIV Konferencja Naukowa

ROŚLINY OLEISTE – POSTĘPY W GENETYCE, HODOWLI, TECHNOLOGII I ANALITYCE LIPIDÓW

Konferencja odbędzie się w dniach 10–11.04.2018 r., w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu, ul. Węgorka 20a.
Organizowana jest przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu oraz Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej ITŻPR, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Program konferencji

Program XXXIV Konferencji (pdf)

Spis plakatów (pdf)

10 kwietnia 2018 r.

10:00-10:30
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda - kierownik Oddziału IHAR-PIB w Poznaniu
prof. dr hab. Henryk Bujak - dyrektor IHAR-PIB
prof. dr hab. Jan Pikul - J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
10:30-13:00
SESJA PLENARNA
PRZEWODNICZENIE SESJI: prof. dr hab. Henryk Bujak i J.M. prof. dr hab. Jan Pikul
10:30-11:00
Wojciech Karłowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nowoczesne technologie sekwencjonowania w genotypowaniu roślin / Modern sequencing technologies in plant genotyping
11:00-11:10
Mariusz Szeliga - Z.T. „Kruszwica” SA
Polska rzepakiem stoi - Jak wykorzystać ten fakt w przyszłości
11:10-11:20
Adam Stępień - Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju w Warszawie
Kluczowe wyzwania stojące przed krajową branżą ze szczególnym uwzględnieniem zmian w sektorze biopaliw
11:20-11:30
Juliusz Młodecki - Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
Działania KZPRiRB na rzecz stabilizacji produkcji rzepaku w Polsce
11:30-12:00
Krzysztof J. Jankowski, Wojciech S. Budzyński, Dariusz Załuski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Optymalizacja technologii uprawy różnych typów odmian rzepaku ozimego z wykorzystaniem doświadczeń typu 3k-p / The applicability of experiments with the 3k-p fractional factorial design for optimizing the production technology of different winter oilseed rape morphotypes
12:00-12:20
Laurencja Szała - IHAR-PIB, Oddział w Poznaniu
Tworzenie nowej puli genowej dla linii restorerów w oparciu o resyntetyzowany rzepak / Development a new gene pool for the restorer lines based on resynthesized oilseed rape
12:20-12:40
Stanisław Spasibionek, Katarzyna Mikołajczyk, Magdalena Walkowiak, Marcin Matuszczak, Teresa Piętka, Krystyna Krótka - IHAR-PIB, Oddział w Poznaniu
Postęp w badaniach nad uzyskaniem odmian rzepaku ozimego o nowej jakości oleju / Advances in research on development of winter rapeseed varieties with new oil quality
12:40-13:00
Danuta Boros1, Kinga Gołębiewska1, Iwona Bartkowiak-Broda2
1 IHAR-PIB w Radzikowie, 2 IHAR-PIB, Oddział w Poznaniu
Śruta rzepakowa podstawowym źródłem krajowego białka paszowego - stan obecny i perspektywy / Rapeseed meal as the basic domestic source of feed protein – current status and prospects
13:00-14:00
LUNCH
14:00-14:40
SESJA PLENARNA
PRZEWODNICZENIE SESJI: prof. dr hab. Wojciech Budzyński, prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
14:00-14:20
Lenka Havlickova
Centre for Novel Agricultural Products, University of York, UK
Omics-led breeding in rapeseed (Brassica napus L.) / Hodowla wspomagana technologią “omics” w rzepaku (Brassica napus L.)
14:20-14:40
Danuta Kurasiak-Popowska, Kinga Stuper-Szablewska, Jerzy Nawracała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Lnianka siewna źródłem związków bioaktywnych / A Camelina sativa as a source of bioactive compounds
14:40-16:00
PREZENTACJA WYBRANYCH PLAKATÓW
14:40-14:50
Aleksander Siger, plakat nr 4
Zawartości tokochromanoli w nasionach dwóch populacji podwojonych haploidów pochodzących z krzyżowania odwrotnego między żółtonasiennym i czarnonasiennym Brassica napus - analiza interakcji genotypowo-środowiskowej / Tocochromanol content in seeds of two populations of doubled haploids obtained from through inverse crossing with yellow-seed and black-seed Brassica napus - analysis of genotype-environmental interaction
14:50-15:00
Diana Saja, plakat nr 9
Rola jonów krzemu jako czynnika regulującego przewodność hydrauliczną i zawartość wody w liściach Brassica napus var. napus L. / The role of silicon ions as a factor regulating hydraulic conductivity and water balance in leaves of Brassica napus var. napus L.
15:00-15:10
Alina Liersch, plakat nr 13
Analizy asocjacyjne markerów mikrosatelitarnych i AFLP z plonem oraz cechami jakościowymi nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.) / Association analysis of microsatellite and AFLP markers with seed yield and seed quality traits of winter oilseed rape (Brassica napus L.)
15:10-15:20
Katarzyna Gacek, plakat nr 14
Identyfikacja genetycznych podstaw procesu kiełkowania w nasionach rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem mapowania asocjacyjnego / Identification of genetic mechanism regulating seed germination in oilseed rape (Brassica napus L.) using association mapping
15:20-15:30
Katarzyna Mikołajczyk, plakat nr 15
Analiza genetyczna linii rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o różnym stopniu odporności na porażenie Plasmodiophora brassicae Wor., z wykorzystaniem markerów mikrosatelitarnych / Microsatellite markers based genetic analysis of winter rapeseed (Brassica napus L.) lines varying in resistance to Plasmodiophora brassicae Wor. infection
15:30-15:40
Władysław Malarz, plakat nr 23
Wpływ systemów uprawy na rozwój i plonowanie soi uprawnej / Influence of cultivation systems on the growth and yielding of soybean
15:40-15:50
Elżbieta Starzycka-Korbas, plakat nr 25
Badania odporności odmian rzepaku na zgniliznę twardzikową w warunkach polowych oraz analiza patogeniczności Sclerotinia sclerotiorum przy użyciu indykatora pH / Investigations of the resistance of rapeseed cultivars to stem rot in field conditions and pathogenicity analysis of Sclerotinia sclerotiorum using pH indicator
16:00-17:15
KAWA + SESJA PLAKATOWA
17:15-18:00
SESJA PLENARNA
PRZEWODNICZENIE SESJI: prof. dr hab. Krzysztof Krygier, prof. dr hab. Danuta Boros
17:15-17:30
Stanisław Ptasznik
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
Występowanie izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach tłuszczowych na rynku krajowym wczoraj i dziś / Occurrence of trans-fatty acids in fat products on the domestic market yesterday and today
17:30-17:45
Natalia Stawniak
Centre for Novel Agricultural Products, University of York, UK
Alternatywa biopaliw - wysoka wartość oleju rzepakowego w produkcji biosmarów / Beyond biofuel - high value rapeseed oil for bio-lubricants
17:45-18:00
Małgorzata Wroniak1, Agnieszka Rękas1, Iwona Ścibisz1, Aleksander Siger2, Andrzej Anders3
1 SGGW w Warszawie, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
3 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wpływ wstępnej obróbki mikrofalowej nasion rzepaku na degradację związków bioaktywnych podczas przechowywania oleju / Effect of preliminary microwave treatment of rapeseed on degradation of bioactive compounds during oil storage
19:00
SPOTKANIE TOWARZYSKIE – KOLEGIUM RUNGEGO – UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

11 kwietnia 2018 r.

9:00-10:00
SESJA PLENARNA
PRZEWODNICZENIE SESJI: dr hab. Magdalena Rudzińska prof. nd., prof. dr hab. Marek Mrówczyński
9:00-9:30
Krzysztof Krygier - SGGW w Warszawie
Olej palmowy i kokosowy - kontrowersje / Palm and coconut oil - controversy
9:30-10:00
Aleksandra Szydłowska-Czerniak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wpływ parametrów obróbki nasion oleistych i tłoczenia na jakość olejów zimnotłoczonych / Pre-treatment effect of oilseed on the quality of cold-pressed oils
10:00-11:00
PREZENTACJA WYBRANYCH PLAKATÓW
10:00-10:10
Kamila Penkacik, plakat nr 34
Wpływ stopnia dojrzałości na zawartość związków fenolowych i aktywność przeciwutleniającą nadziemnych części lnianki siewnej (Camelina sativa L.) / Effect of plant maturity on phenolics content and antioxidant activity of aerial parts of camelina (Camelina sativa L.)
10:10-10:20
Ewa Rokosik, plakat nr 35
Chromatografia kolumnowa jako metoda oczyszczania oleju roślinnego ze składników śladowych / Column chromatography as a method of minor components from plant oil removal
10:20-10:30
Edyta Symoniuk, plakat nr 37
Porównanie różnych sposobów oceny stabilności oksydacyjnej oleju lnianego tłoczonego na zimno w aparacie Rancimat / Comparison of different Rancimat modes used to assess oxidative stability for cold-pressed linseed oil
10:30-10:40
Agnieszka Trela, plakat nr 41
Zawartość witaminy E w wybranych olejach roślinnych / Vitamin E content in selected plant oils
10:40-10:50
Jolanta Wawrzyniak, plakat nr 47
Korelacje pomiędzy zanieczyszczeniem grzybami mikroskopowymi a zawartością fitosteroli w przechowywanym ekosystemie rzepaku o niekorzystnym początkowym stanie mikrobiologicznym
10:50-11:00
Michał A. Janiak, plakat nr 52
Nasiona lnu jako źródło związków przeciwutleniających / Flax seeds as a source of antioxidants
11:00-12:00
KAWA + SESJA PLAKATOWA
12:00-13:30
SESJA PLENARNA
PRZEWODNICZENIE SESJI: prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, prof. dr hab. Władysław Malarz
12:00-12:20
Marek Seidenglanz1, Jaroslav Šafář1, Eva Hrudová2, František Kocourek3, Pavel Kolařík4, Jiří Havel5, Ján Táncik6
1 Agritec Plant Research, s.r.o., Šumperk, Czech Republic; 2 Mendelova univerzita v Brně, Czech Republic; 3 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, Czech Republic; 4 Zemědělský výzkum, spol. s.r.o., Troubsko, Czech Republic; 5OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., 5 Zubří, pracoviště Opava, Czech Republic; 6 Slovenská poĺnohospodárska univerzita, Nitra; Slovakia
Complications with control of cabbage stem and rape weevils caused by the fact of resistance of pollen beetles to insecticides / Komplikacje w zwalczaniu chowaczy łodygowych spowodowane odpornością chrząszczy słodyszka na insektycydy
12:20-12:50
Romuald Gwiazdowski - IOR-PIB w Poznaniu
Ocena możliwości zastosowania bakterii propionowych i mlekowych w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami / The possibility of application of propionic and lactic acid bacteria in the protection of winter oilseed rape against diseases
12:50-13:10
Grzegorz Gorzała1, Marek Mrówczyński2
1 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
2 IOR-PIB w Poznaniu
Integrowana ochrona i produkcja roślin rolniczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku – stan aktualny i perspektywy / Integrated plant protection and production of agricultural crops in Poland with particular emphasis on rapeseed – current status and prospects
13:10-13:30
Janetta Niemann1, Dorota Weigt1, Marek Mrówczyński2
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2 IOR – PIB w Poznaniu
Dzikie gatunki z rodzaju Brassica źródłem odporności na szkodniki rzepaku / Wild Brassica species as a sources of canola insect pests resistance
13:30
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
14:00
OBIAD

Honorowe przewodnictwo

prof. dr hab. Henryk Bujak — dyrektor IHAR – PIB
prof. dr hab. Jan Pikul — rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Komitet naukowy

Przewodniczące:
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, IHAR – PIB
dr hab. Magdalena Rudzińska prof. nadzw., UP w Poznaniu

Członkowie:
Prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras, IHAR – PIB
Dr hab. Marzena Gawrysiak-Witulska, UP w Poznaniu
Dr Dorota Klensporf-Pawlik, UE w Poznaniu
Dr Dominik Kmiecik, UP w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Krzymański
Dr hab. Katarzyna Mikołajczyk, IHAR – PIB
Dr Krzysztof Michalski, IHAR – PIB
Dr Katarzyna Ratusz, SGGW w Warszawie
Dr hab. Michał Starzycki, prof. nadzw., IHAR – PIB
Dr hab. Marek Wójtowicz, IHAR – PIB

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
Dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw.
Katarzyna Frąckowiak
Dr Katarzyna Gacek
Dr hab. Marzena Gawrysiak-Witulska
Mgr Maria Ogrodowczyk
Mgr Maria Wawrzyniak

Adres

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

Telefon:
61 823 37 21, 61 846 42 32
E-mail:
postbox@nico.ihar.poznan.pl — sprawy organizacyjne
mogrod@nico.ihar.poznan.pl — wydawnictwo

Szanowni Państwo,

XXXIV Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów” organizowana jest podobnie jak poprzednia przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu oraz przez Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego – Wydział Nauk o Żyw-ności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie zespołów zainteresowanych roślinami oleistymi w aspekcie badań genetycznych i technologicznych oraz wymiana informacji przyczyni się do tworzenia nowych ciekawych projektów badawczych.

XXXIV Konferencja Naukowa "Rośliny Oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów" będzie poświęcona zagadnieniom związanym z roślinami oleistymi w dziedzinie: hodowli, genetyki, biologii molekularnej, biotechnologii, fizjologii, biochemii, fitopatologii, technologii uprawy, organizacji produkcji i ekonomiki, technologii przerobu i przechowalnictwa, analityki lipidów, wartości biologicznej otrzymywanych produktów oraz biopaliw.

W trakcie konferencji planowane są wykłady zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy.

Przewidujemy przedstawienie wyników badań w formie referatów (30 min), krótkich doniesień naukowych (15 min.) i plakatów prezentowanych w sześciu sekcjach:

 • genetyka i hodowla,
 • biotechnologia i biologia molekularna,
 • agrotechnika,
 • choroby i szkodniki,
 • metody analityczne i technologia przerobu,
 • wartość biologiczna oleju i śruty.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tytułem pracy, wskazaniem formy prezentacji i pro-pozycją kwalifikacji do odpowiedniej sekcji prosimy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: postbox@nico.ihar.poznan.pl. Ze względów organizacyjnych Komitet zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji.

Zamierzamy wydrukować „Materiały Konferencyjne”, które będą zawierać obszerne streszczenia w języku polskim i angielskim wszystkich prac zgłoszonych na Konferencję. W związku z tym prosimy o terminowe przesłanie streszczeń zawierających tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, nazwę instytucji oraz wyniki i wnioski prac, które będą prezentowane.
Streszczenia w języku angielskim, po konferencji będą udostępnione na stronie European Federation for the Science and Technology of Lipids.
Streszczenia prosimy przesyłać w edytorze tekstu Word, pocztą elektroniczną na adres mogrod@nico.ihar.poznan.pl. Organizatorzy nie przewidują korekty językowej przysłanych materiałów.

Terminy

 • 28.02.2018 r. — zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
 • 28.02.2018 r. — przesłanie streszczeń w języku polskim i angielskim
 • 25.03.2018 r. — wysłanie II komunikatu wraz z programem konferencji (wszystkim, którzy przyślą zgłoszenie udziału w konferencji)
 • do 15.03.2018 r. - opłaty za udział:
  • opłata konferencyjna za udział — 600 zł + 23% VAT
  • opłata dla członków Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów — 500 zł + 23% VAT
  • opłata dla doktorantów — 300 zł + 23% VAT
  • od 16.03.2018 r.700 zł + 23% VAT

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w obradach,
  • koszty organizacyjne,
  • „Materiały Konferencyjne” oraz 37 tom rocznika Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, Nauka Przyroda Technologie,
  • lunch, kawa, herbata w przerwie,
  • udział w spotkaniu towarzyskim w dniu 10.04.2018 r.

Opłatę prosimy dokonać przelewem na konto:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu
Bank Millennium, konto nr 48 1160 2202 0000 0000 5809 8187
z dopiskiem „Konferencja 2018” i podaniem nazwisk osób, za które zapłacono.

Noclegi

Proponujemy rezerwację miejsc w pokojach:
Hotel IOR przy Centrum Kongresowym w Poznaniu, ul. Węgorka 20a

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia

Komunikat I