Oddział w Poznaniu

Oddział Poznański Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ma blisko 60-letnią tradycję w badaniach nad roślinami oleistymi, a szczególnie nad rzepakiem i zalicza się do wiodących ośrodków w świecie.

Prowadzi się tu badania mające na celu stworzenie naukowych i metodycznych podstaw dla hodowli i uprawy roślin oleistych oraz zajmuje się wytwarzaniem materiałów wyjściowych do hodowli tych roślin oraz wdrożeniami nowych odmian i technologią uprawy. Głównymi obiektami badań są przede wszystkim rzepak ozimy i jary oraz mak, len i gorczyca biała.

Oddział w Poznaniu jest jednym z inicjatorów prac nad ulepszaniem na drodze genetycznej oleju rzepakowego i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Prace te, zapoczątkowane w 1961 roku, doprowadziły do wyhodowania i wdrożenia do uprawy odmian bezerukowych, a następnie odmian podwójnie ulepszonych. Wdrożenie do produkcji rolnej odmian podwójnie ulepszonych spowodowało istotny wzrost powierzchni uprawy rzepaku w Polsce. Dzięki temu pokrywane jest całkowite zapotrzebowanie przemysłu tłuszczowego na nasiona rzepaku.

Prowadzone obecnie badania otwierają nowe możliwości wykorzystania nasion rzepaku:

  • • do produkcji olejów o zróżnicowanym przeznaczeniu: na cele spożywcze, przemysłowe, do produkcji biopaliw;
  • • jako źródło wysokowartościowej i wysokoenergetycznej paszy białkowej dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich.

Najważniejszymi osiągnięciami Oddziału Poznańskiego IHAR-PIB są:

  • • w badaniach teoretycznych — rozwinięcie badań biochemicznych, biometrycznych, genetycznych, biotechnologicznych, opracowanie i wdrożenie do programów hodowlanych markerów molekularnych ważnych cech użytkowych;
  • • dla praktyki — wytworzenie materiału wyjściowego do hodowli odmian: rzepaku podwójnie ulepszonego, odmian mieszańcowych rzepaku, maku bezmorfinowego (na cele konsumpcyjne), maku wysokomorfinowego (dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego), gorczycy białej bezerukowej, lnu jasnonasiennego.