Zespół Biotechnologii

Skład osobowy

 • Lider zespołu: dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
  • dr hab. Laurencja Szała
  • dr Marcin Matuszczak
  • dr Agnieszka Łopatyńska
  • dr Joanna Wolko
  • mgr Joanna Nowakowska
  • Katarzyna Kozłowska
  • mgr inż. Julia Żok

Tematyka badań

 • Mapowanie chromosomów rzepaku ozimego za pomocą markerów DNA i poszukiwanie ich sprzężenia z cechami jakościowymi.
 • Opracowanie i zastosowanie markerów genetycznych i funkcjonalnych do selekcji i hodowli przy użyciu markerów (MAS oraz MAB) nowych linii hodowlanych rzepaku ozimego.
  • Marker genetyczny typu SCAR dla genu restorera Rfo w systemie męskiej sterylności typu ogura

  Marker typu SCAR

  • Test genetyczny typu multipleks PCR, do identyfikacji linii oraz rekombinantów posiadających gen restorer Rfo a także męsko-sterylną cytoplazmę CMS w hodowli mieszańców F1 z wykorzystaniem systemu ogura

  Test genetyczny typu multipleks PCR

  • Allelo-specyficzne markery funkcjonalne typu SNaPshot, do identyfikacji niezmutowanych i zmutowanych alleli genów desaturaz FAD3 w genomach A i C rzepaku, w liniach niskolinolenowych mutantów oraz ich rekombinantów z liniami podwójnie ulepszonymi

  Allelo-specyficzne markery funkcjonalne typu SNaPshot

  • Test genetyczny typu fluorescencyjny multipleks PCR, do monitorowania genu restorera Rfo, męsko-sterylnej cytoplazmy typu ogura oraz form allelicznych genów FAD3 w genomach A i C rzepaku w programach hodowli twórczej nowych linii rzepaku charakteryzujących się wysoką plennością oraz zmienionymi proporcjami kwasów tłuszczowych w oleju nasion

  Test genetyczny typu fluorescencyjny multipleks PCR

  • Identyfikacja markerów mikrosatelitarnych charakterystycznych dla różnych form hodowlanych rzepaku (fingerprinting) w celu ich zastosowania do określania zróżnicowania genetycznego form rodzicielskich dla poszerzania zmienności genetycznej oraz, w planowanych dalszych badaniach, monitorowania rearanżacji genomów podczas krzyżowania

  Identyfikacja markerów mikrosatelitarnych

 • Dystans genetyczny oceniany przy pomocy markerów molekularnych i jego wykorzystanie w hodowli odmian mieszańcowych.


 • Zastosowanie markerów molekularnych do opracowanie metodyki hodowli odmian mieszańcowych.


 • Badania asocjacyjne (genome wide association studies, GWAS) z wykorzystaniem najnowszych narzędzi bioinformatycznych: sekwencjonowanie nowej generacji (Illumina), genotypowanie metodami sekwencjonowania w celu identyfikacji genów odpowiedzialnych za cechy jakościowe rzepaku.
 • Wykorzystywanie podwojonych haploidów (DH) uzyskiwanych metodą kultury izolowanych mikrospor w badaniach genetycznych i hodowli rzepaku ozimego:
  • mapowanie chromosomów rzepaku ozimego za pomocą markerów molekularnych powiązanych z cechami jakościowymi nasion;
  • tworzenie populacji linii homozygotycznych z genem restorerem dla hodowli odmian mieszańcowych rzepaku ozimego w systemie CMS ogura;
  • ocena fenotypowa, określanie zdolności plonotwórczych linii DH rzepaku ozimego;
  • badania nad zawartością w nasionach rzepaku tłuszczu, kwasów tłuszczowych, glukozynolanów, związków bioaktywnych (tokochromanole, sterole, związki fenolowe);
  • badania statystyczno-genetyczne niektórych cech ilościowych oraz interakcji
   genotyp × środowisko.

  Produkcja podwojonych haploidów rzepaku Brassica napus L.

 • Badania nad wykorzystaniem metod biotechnologicznych dla zwiększenia bioróżnorodności rzepaku ozimego (Brassica napus L.):
  • wprowadzanie obcego DNA do komórek haploidalnych metodą bezpośredniej kokultury zarodków mikrosporowych z Agrobacterium tumefaciens;
  • uzyskiwanie linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego z transformowanych zarodków mikrosporowych;

  Transformacja genetyczna zarodków mikrosporowych
  • resynteza Brassica napus poprzez krzyżowanie międzygatunkowe wybranych podgatunków Brassica rapa i Brassica oleracea;
  • analiza embriologiczna, cytogenetyczna i molekularna resyntetyzowanych linii rzepaku ozimego;
  • tworzenie linii  DH z semi-RS rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego otrzymanych poprzez krzyżowanie linii RS z rzepakiem podwójnie ulepszonym.

  Resynteza rzepaku ozimego Brassica napus L.

 • Badania nad androgenezą in vitro gorczycy białej (Sinapis alba L) w kulturze izolowanych mikrospor.

  Androgeneza in vitro Sinapis alba L.