Wskazówki dla autorów

ROŚLINY OLEISTE – OILSEED CROPS są rocznikiem naukowym promującym szeroki zakres badań nad roślinami oleistymi i otrzymywanymi z nich produktami. Rocznik jest dzielony na dwa zeszyty. Prace publikowane są w języku polskim lub angielskim.

Do druku przyjmuje się:

 • • artykuły naukowe — publikacje wyników zakończonych oryginalnych badań naukowych i prac rozwojowych
 • • przeglądy naukowe i naukowo-techniczne — omawiające całokształt stanu badań
 • w określonej dziedzinie, wdrożenia, sytuację ekonomiczną i opinie związane z badaniami nad roślinami oleistymi
 • • wstępne doniesienia o szczególnie znaczących wynikach otrzymanych w toku prowadzonych badań
 • • informacje z międzynarodowych konferencji naukowych

Prace przesłane do redakcji do 31 maja kwalifikowane są do pierwszego zeszytu bieżącego roku, natomiast do drugiego zeszytu kwalifikowane są prace przesłane do 30 września (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji).

Uwagi szczegółowe:

 • • Maszynopis powinien zawierać kolejno:
  • – imię i nazwisko autora (autorów) i nazwę placówki, w której pracuje autor
  • – zwięzły tytuł w języku polskim i angielskim, informujący o treści pracy
  • – słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
  • – streszczenie w języku polskim i angielskim
  • – tekst obejmujący: wstęp, stosowane materiały i metody, wyniki, dyskusję, wnioski, literaturę
 • • Słowa kluczowe: maksymalnie 7, powinny uzupełniać informację zawartą w tytule
 • • Streszczenia:
  • – do około 250 słów, powinno być zgodne co do treści w obu językach (polskim i angielskim) oraz zawierać następujące informacje — cel badań, zastosowane metody, wyniki badań, wnioski; streszczenie powinno zawierać informacje niezbędne do zrozumienia prezentowanych wyników przez osoby nie znające języka polskiego;
  • – krótkie streszczenie w języku publikacji — do 100 słów
 • • Tabele i rysunki należy opatrzyć kolejnymi numerami, zgodnymi z kolejnością ich omawiania w pracy. Tytuły tabel i rysunków oraz zawarty w nich tekst i objaśnienia winny być napisane w języku polskim i angielskim. Ogólnie przyjęte nazwy w języku łacińskim, pisane kursywą, nie wymagają tłumaczenia na język polski ani na język angielski. Ilustracje w postaci fotografii, wykresów i schematów są traktowane jako rysunki.
 • • Skróty powinny być wyjaśnione, gdy po raz pierwszy pojawiają się w tekście, ponadto powinny być używane tylko jednostki i skróty SI (Système International)
 • • Spis literatury może obejmować wyłącznie pozycje cytowane w pracy w porządku alfabetycznym według nazwisk pierwszych autorów, zgodnie z poniższym wzorem:

  Iwabuchi M., Itoh K., Shimamoto K. 1991. Molecular and cytological characterization of repetitive DNA sequences in Brassica. Theor. Appl. Genet., 81: 349-355.

  Węgleński P., Fikus M. 1996. Rekombinowanie i klonowanie DNA. W: Genetyka Molekularna. Praca zbiorowa PWN, str. 159.

Uwagi ogólne

 • • Autorzy publikacji odpowiadają za stronę merytoryczną i ścisłość podanych informacji.
 • • Wszystkie prace są recenzowane.
 • • Autorów obowiązuje korekta autorska. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej.
 • • Przesłanie publikacji do Redakcji uważa się za jednoznaczne ze stwierdzeniem autora/autorów o oryginalności pracy i za zobowiązanie, że po jej przyjęciu do druku w „ROŚLINACH OLEISTYCH – OILSEED CROPS” materiał ten nie będzie publikowany w innym czasopiśmie. Razem z pracą należy dostarczyć oświadczenie autora/autorów zawierające:
  • – potwierdzenie, że praca nie była publikowana w innym recenzowanym czasopiśmie naukowym;
  • – określenie wkładu poszczególnych autorów w badania i przygotowanie pracy do druku

Wzór znajduje się w pliku „Oświadczenie autora”.

Maszynopis powinien być przesłany do Redakcji w jednym egzemplarzu drukowanym jednostronnie na arkuszach A-4 oraz pocztą elektroniczną na adres: mogrod@nico.ihar.poznan.pl.