Procedura recenzowania

Materiały do ściągnięcia: Formularz recenzji i instrukcja dla recenzentów.

Autorzy przesyłając pracę do publikacji wyrażają tym samym zgodę na proces recenzji. Po otrzymaniu przez Redakcję pracy nadaje się jej numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Redaktor tematyczny sprawdza wstępnie czy praca spełnia wymagania obowiązujące w czasopiśmie Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. W przypadku pozytywnej oceny formalnej redaktorzy proponują recenzentów, którzy są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy otrzymana praca. Jeżeli praca zawiera elementy statystyczne są one sprawdzane pod względem ich prawidłowości przez Redaktora Statystycznego. W czasie posiedzenia Redakcji następuje wybór dwu recenzentów. Prace nie są nigdy wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzi autor. Publikacje wysyła się do recenzji po usunięciu nazwisk autora/autorów, również po dokonaniu recenzji autorzy otrzymują je do wiadomości bez nazwisk recenzentów (double-blind review).

Recenzenci otrzymują maszynopis publikacji z prośbą o dokonanie recenzji w ciągu 6 tygodni wraz z formularzem recenzji i instrukcją dla recenzentów. Recenzent proszony jest o odpowiedź na 16 pytań zawartych w formularzu recenzji oraz o opinię merytoryczną i naniesienie swoich uwag na maszynopisie. Jeśli recenzent nie zakwalifikuje pracy do druku jest proszony o uzasadnienie takiej decyzji.

Po otrzymaniu recenzji Redakcja przesyła autorowi/om wypełniony formularz z opinią recenzenta (po usunięciu jego danych osobowych) wraz z maszynopisem zawierającym uwagi recenzenta z prośbą o ewentualne dokonanie poprawek i uzupełnień. Jeżeli autor nie zgadza się z opinią recenzenta proszony jest o merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska. Po powrocie od autora publikacja jest poddawana korekcie językowej. Po dokonaniu składu autor jest zobowiązany do dokonania przed drukiem korekty autorskiej. Brak nadesłania korekty autorskiej w ciągu siedmiu dni uznaje się za akceptację składu.

Prace recenzowane są poufne, a recenzentowi nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

Lista recenzentów jest publikowana w każdym zeszycie.